ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERVOORWAARDEN

Download hieronder de Algemene Verkoop- en Levervoorwaarden:

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERVOORWAARDEN DE GROENE KOLENBOER COÖPERATIE U.A.

VERSIE 19 SEPTEMBER 2023, GEDEPONEERD BIJ DE KVK ONDER NUMMER 67249833

Artikel 1.      Identiteit

Naam: De Groene Kolenboer Coöperatie U.A.

Vestigingsadres: Albertus van Leusenweg 14 (7425 CE) Deventer

Telefoonnummer: 085 – 48 90 739

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot 18.00 uur

E-mail: [email protected]

KvK-nummer: 67249833

Btw-nummer: NL856895672B01

Artikel 2.      Definities

Artikel betekent een artikel van deze algemene voorwaarden.

Consument betekent iedere natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten;

De Groene Kolenboer betekent de coöperatie De Groene Kolenboer Coöperatie U.A., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67249833.

Koper betekent iedere rechtspersoon of Consument die een Overeenkomst met De Groene Kolenboer is aangegaan althans hiertoe voornemens is;

Levering betekent het ter beschikking stellen van het Product aan Koper, ongeacht of Koper het Product op het moment van terbeschikkingstelling in ontvangst neemt, op het adres zoals genoemd in Artikel 9.1;

Overeenkomst betekent de Schriftelijke koopovereenkomst waarbij De Groene Kolenboer zich verbindt een Product aan Koper te leveren en Koper zich verbindt om daarvoor een prijs in geld te betalen;

Product betekent iedere roerende zaak die door De Groene Kolenboer wordt aangeboden, verkocht en geleverd;

Schriftelijk betekent op schrift, per e-mail, via de website van De Groene Kolenboer of langs een andere tussen Koper en De Groene Kolenboer overeengekomen elektronische weg waarbij berichten worden opgeslagen en binnen redelijke termijn leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 3.      Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, aanbiedingen en offertes waarbij De Groene Kolenboer, zich verbindt tot het verkopen en leveren van Producten aan een (rechts)persoon, die zich verbindt daarvoor een prijs in geld te betalen.
 • Indien Koper eenmaal een Overeenkomst met De Groene Kolenboer heeft gesloten onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, zijn deze algemene voorwaarden ook op iedere volgende Overeenkomst met De Groene Kolenboer van toepassing, ook als bij het sluiten van de betreffende Overeenkomst een verwijzing daarnaar niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.
 • De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van bestuurders en werknemers van De Groene Kolenboer en eventuele andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken personen.
 • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Koper wordt op voorhand nadrukkelijk door De Groene Kolenboer van de hand gewezen.
 • De Groene Kolenboer heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Koper wordt geacht iedere wijziging van deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien deze binnen zeven (7) dagen na Schriftelijke kennisgeving van de wijzigingen door De Groene Kolenboer haar bezwaren niet Schriftelijk bij De Groene Kolenboer heeft gemeld.
 • Voor zover de Overeenkomst bepalingen bevat die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
 • Voor zover een aanbieding en/of een offerte bepalingen bevat die in strijd zijn met de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
 • Voor zover deze algemene voorwaarden zijn vertaald in een andere dan de Nederlandse taal, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Artikel 4.      Totstandkoming en inhoud van de
Overeenkomst

 • Alle aanbiedingen en offertes van De Groene Kolenboer zijn vrijblijvend en kunnen door De Groene Kolenboer te allen tijde worden herroepen, ook nadat het aanbod door Koper is aanvaard.
 • De Overeenkomst tussen Koper en De Groene Kolenboer komt tot stand (i) hetzij door een Schriftelijke bevestiging door Koper van de door De Groene Kolenboer aan Koper toegezonden offerte (ii) hetzij door een Schriftelijke orderbevestiging van De Groene Kolenboer ten aanzien van de door Koper geplaatste bestelling.
 • Bij verschil tussen de – door Koper beoogde – bestelling en de Schriftelijke orderbevestiging van De Groene Kolenboer is Koper aan de orderbevestiging gebonden, tenzij Koper uiterlijk zeven dagen na datum van de orderbevestiging Schriftelijk aan De Groene Kolenboer bericht dat de orderbevestiging niet in overeenstemming is met de bestelling en Koper bewijst dat zulks voor De Groene Kolenboer kenbaar was.
 • De Groene Kolenboer behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren.

Artikel 5.      Herroepingsrecht

 • Indien sprake is van een overeenkomst op afstand, kan de Consument de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 • De in Artikel 1 genoemde bedenktijd gaat in op:
 1. de dag nadat Consument, of een vooraf door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen;
 2. indien Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen;
 3. indien de Levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
  • Als Consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het hierna weergegeven modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan De Groene Kolenboer.
  • Het modelformulier als genoemd in Artikel 3 luidt als volgt:

Aan:       De Groene Kolenboer Coöperatie U.A.

               Albertus van Leusenweg 14, 7425 CE  DEVENTER

               [email protected]  

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product] herroep/herroepen*, welke zijn besteld op/ontvangen op* [datum bestelling/ontvangst Producten].

*Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Van:       [Naam Consumenten(en)]

               [Adres Consument(en)]

               [Handtekening Consument(en)**]

**handtekening enkel wanneer formulier op papier wordt ingediend.

 • Zo snel mogelijk, doch in elk geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in Artikel 3 bedoelde melding, zendt Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) De Groene Kolenboer. Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen indien hij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 • Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door De Groene Kolenboer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.
 • Indien De Groene Kolenboer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping als bedoeld in Artikel 4 niet aan Consument heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf (12) maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig Artikel 5.2, vastgestelde bedenktijd. Indien de verplichte informatie wordt verstrekt na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd maar voor het verlopen van voornoemde termijn van twaalf (12) maanden, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop Consument die informatie heeft ontvangen.
 • Indien Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument.
 • De navolgende producten zijn uitgesloten van het in dit Artikel 5 bedoelde herroepingsrecht, indien dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, door De Groene Kolenboer is vermeld:
 1. Maatwerkproducten die volgens de door Consument opgegeven specificaties zijn vervaardigd of samengesteld;
 2. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 6.      Verplichtingen Consument gedurende
bedenktijd

 • Gedurende de bedenktijd dient Consument zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking. Consument zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Daarbij geldt dat Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in Artikel 1.
 • Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het Product als De Groene Kolenboer hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 7.      Verplichtingen De Groene Kolenboer bij
herroeping

 • Indien De Groene Kolenboer de melding van herroeping door Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 • Onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop Consument De Groene Kolenboer de herroeping meldt, vergoedt De Groene Kolenboer alle betalingen van Consument ten aanzien van het geretourneerde Product, waaronder eveneens is begrepen de eventuele in rekening gebrachte leveringskosten. Tenzij De Groene Kolenboer aanbiedt het Product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het Product heeft ontvangen of tot Consument aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • De Groene Kolenboer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Consument heeft gebruikt, tenzij Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Consument.
 • Als Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van Levering dan de goedkoopste standaardlevering, is De Groene Kolenboer niet gehouden om de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 8.      Prijs en betaling

 • Indien Koper een Consument betreft, zijn alle aangeboden en overeengekomen prijzen inclusief btw. In alle andere gevallen, staat het De Groene Kolenboer vrij om prijzen exclusief btw te hanteren.
 • Tenzij Koper en De Groene Kolenboer anders zijn overeengekomen, zijn transport-, verzend- en/of portokosten, uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen e.d. voor rekening van Koper.
 • Tenzij Koper en De Groene Kolenboer anders zijn overeengekomen, is Koper verplicht de berekende prijs voor of bij het sluiten van de Overeenkomst onverwijld en zonder enige aftrek, korting of verrekening te voldoen. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. Koper heeft niet het recht zich op opschorting te beroepen.
 • Voor of bij het sluiten van de Overeenkomst vastgestelde prijzen mogen in geval van na het sluiten van de Overeenkomst, maar vóór de Levering van het Product, ingetreden wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, zoals in de inkoopprijzen, de in- of uitvoerrechten, de lonen, de belastingen, de heffingen, en de wisselkoers van de Euro tegenover vreemde valuta, door De Groene Kolenboer met inachtneming van de gewijzigde bedragen worden verhoogd. Indien er binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst een prijswijziging plaatsvindt die niet het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling, beschikken Consumenten over de bevoegdheid om de Overeenkomst te ontbinden. Deze ontbinding dient binnen veertien (14) dagen na kennisgeving van die prijswijziging Schriftelijk aan De Groene Kolenboer te worden medegedeeld.

Artikel 9.      Levering

 • Tenzij anders overeengekomen, geschiedt Levering onder de leverconditie Vracht Betaald Tot (“CPT” – “Carriage Paid To”), zoals bedoeld in de Incoterms 2020, vanaf het adres waar de goederen door de vervoerder worden opgehaald bij een leverancier van De Groene Kolenboer, en naar de plaats van levering zoals aangegeven door Koper en vermeld in de Overeenkomst. Koper draagt derhalve alle risico’s van schade aan of verlies van het Product vanaf het moment dat het Product is opgehaald door de vervoerder, ook als De Groene Kolenboer voor verzending van het Product zorgdraagt en de vervoersovereenkomst met de vervoerder sluit.
 • Een overeengekomen leveringstermijn geldt steeds als streeftermijn en niet als een fatale termijn. Behoudens onvoorziene omstandigheden en/of overmacht, zal de leveringstermijn voor een Consument maximaal 30 dagen bedragen.
 • De Groene Kolenboer heeft het recht de bestelling in gedeelten te leveren of te wachten tot de gehele bestelling gereed is voor Levering.

Artikel 10.    Verpakking en Transport

 • Tenzij anders overeengekomen, zijn de kosten voor verpakking van het Product voor rekening van De Groene Kolenboer. Voor alle duidelijkheid, er is geen verplichting voor De Groene Kolenboer om de verpakking van het Product, waaronder de pallets waar het Product eventueel op wordt geleverd, terug te nemen.
 • Tenzij anders overeengekomen, zijn de kosten van transport c.q. verzending en eventuele verzekering tijdens transport c.q. verzending voor rekening van De Groene Kolenboer.

Artikel 11.    Eigendomsvoorbehoud

 • De Groene Kolenboer behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Koper krachtens enige Overeenkomst geleverde Producten en nog te leveren Producten totdat de koopprijs voor al deze Producten uit enige Overeenkomst geheel is voldaan.
 • Indien De Groene Kolenboer tegen Koper vorderingen mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Koper in één of meer van zijn verplichtingen jegens De Groene Kolenboer uit hoofde van enige Overeenkomst, geldt de in Artikel 1 voorbehouden eigendom tevens totdat Koper betreffende vorderingen heeft voldaan.
 • Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van De Groene Kolenboer te bewaren en onder meer vermenging en/of natrekking te voorkomen. Koper is verplicht de Producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en een afschrift van de polissen van deze verzekeringen en bewijs van betaling van de verschuldigde premie op eerste verzoek van De Groene Kolenboer aan De Groene Kolenboer te verstrekken.
 • Indien Koper met de nakoming van enige verplichting jegens De Groene Kolenboer tekortschiet of De Groene Kolenboer goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is De Groene Kolenboer gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens Koper, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te nemen, onverminderd het recht van De Groene Kolenboer op het vorderen van schadevergoeding, gederfde winst en rente en onverminderd het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een Schriftelijke mededeling, te ontbinden. Koper verleent De Groene Kolenboer en haar werknemers bij voorbaat toestemming om de terreinen en gebouwen van Koper te betreden om de Producten terug te nemen.

Artikel 12.    Klachten

 • Koper is verplicht bij of onverwijld na het in ontvangst nemen van het Product te onderzoeken of het geleverde Product aan de Overeenkomst beantwoordt en dient met name op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te controleren.
 • Indien Koper bij het in Artikel 1 bedoelde onderzoek ontdekt dat het geleverde Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient hij dit onverwijld doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na de inontvangstneming Schriftelijk aan De Groene Kolenboer te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak van Koper jegens De Groene Kolenboer ter zake van non-conformiteit.

Artikel 13.    Garantie en claims

 • De Groene Kolenboer garandeert dat elk Product beschikt over de feitelijke eigenschappen die voor een normaal gebruik van betreffend Product benodigd zijn en dat elk Product, indien van toepassing, beschikken over de specificaties als genoemd in het aanbod.
 • Bij een inbreuk op de garantie zoals genoemd in Artikel 1 is de aansprakelijkheid van De Groene Kolenboer beperkt tot het kosteloos vervangen of herstellen van het betreffende Product dan wel het terugbetalen van de daarvoor in rekening gebrachte prijs, zulks naar keuze van De Groene Kolenboer.
 • Alle aanspraken op garantie vervallen:
 1. Wanneer Koper ter zake van de betaling in verzuim is of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) uit hoofde van de Overeenkomst.
 2. Wanneer het gebrek voortvloeit uit ondeskundig gebruik, onvoldoende onderhoud, normale slijtage en/of beschadiging dan wel uit handelen of nalaten van Koper in strijd met door De Groene Kolenboer verstrekte (product)informatie, (product)adviezen, (gebruiks- en/of verwerkings)voorschriften en/of (veiligheids)instructies. Onder ondeskundig gebruik wordt tevens verstaan het niet op de juiste wijze opslaan van het Product waardoor het onevenredig wordt aangetast met vocht of anderszins.
 3. Wanneer Koper zelf of middels derden reparaties c.q. wijzigingen verricht respectievelijk laat verrichten met betrekking tot het Product.
 4. Wanneer ten aanzien van betreffend Product de door de fabrikant bepaalde garantietermijn is verlopen;
 5. Wanneer Koper niet binnen vijf (5) dagen na ontdekking van het gebrek, De Groene Kolenboer daarvan Schriftelijk kennis heeft gegeven;
 6. Wanneer er een termijn van één (1) jaar na Levering is verstreken.
  • Een reclame met betrekking tot een geleverd Product beïnvloedt niet de verplichtingen van Koper uit hoofde van eerdere of nog te verrichten Leveringen en geven Koper niet het recht de betaling van vorderingen van De Groene Kolenboer op te schorten.

Artikel 14.    Aansprakelijkheid

 • De Groene Kolenboer sluit iedere aansprakelijkheid en/of risicoaansprakelijkheid voor directe schade, indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van data, schade aan gewassen en alle andere vormen van directe en/of indirecte schade veroorzaakt door De Groene Kolenboer, haar ondergeschikten, haar ingeschakelde (hulp)personen en/of haar Producten uitdrukkelijk uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens De Groene Kolenboer.
 • De Groene Kolenboer is nimmer aansprakelijk ter zake van mondeling gegeven adviezen, inlichtingen of aanbevelingen.
 • De Groene Kolenboer is niet aansprakelijk voor kwaliteitsvermindering, kleur- of geurafwijkingen of afwijkingen van het uiterlijk van een product, die optreden nadat de Producten zijn geleverd, of wanneer met inachtneming van het bepaalde in Artikel 9 Levering niet heeft plaatsgevonden door niet of niet tijdig afroepen van Koper.
 • Gebruiksaanwijzingen en toepassingsvoorschriften, die op de verpakking zijn verstrekt bij een Product, zijn gebaseerd op de stand van kennis en ervaring van het moment van Levering. De Groene Kolenboer is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de Producten of de schade die door een Product mocht worden veroorzaakt, indien Koper bij het vervoeren, opslaan, verwerken of vermengen van een Product niet, dan wel niet volledig, handelt in overeenstemming met desbetreffende aanwijzingen of voorschriften.
 • Nieuwe toepassingen van een Product door Koper al of niet in samenhang met andere zaken dienen door Koper proefondervindelijk te worden beoordeeld. De Groene Kolenboer sluit hieromtrent elke aansprakelijkheid ten aanzien van de door de Koper gewenste resultaten uit.
 • Mocht de uitsluiting van de aansprakelijkheid in dit Artikel 14 geen standhouden, dan is de schadevergoeding beperkt tot eenmaal de betaalde prijs van het Product (exclusief btw) waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, althans in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan. De vergoeding van de schade is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van De Groene Kolenboer, voor zover van toepassing, wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in gevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van De Groene Kolenboer komt.
 • De beperking in Artikel 6 geldt per schadegeval, waarbij een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, dan wel één schadegeval.

Artikel 15.    Vrijwaring

 • Koper vrijwaart De Groene Kolenboer, voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens een of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door De Groene Kolenboer, een hulppersoon, hulpgoederen of (af)geleverde goederen is veroorzaakt of toegebracht of het gevolg is van een gebrek in door De Groene Kolenboer (af)geleverde prestatie(s) of Producten.
 • Indien de schade mede het gevolg is van een omstandigheid die de Koper kan worden toegerekend, is de Koper steeds verplicht ten minste een evenredig deel van deze schade te vergoeden. De Koper draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van het uitvoeringsrisico als bedoeld in Artikel 1.
 • Koper is op het eerste verzoek van De Groene Kolenboer gehouden aan te tonen dat Koper aan deze verplichting heeft voldaan.

Artikel 16.    Overmacht

 • Van overmacht in de zin van artikel 75 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek aan de zijde van De Groene Kolenboer is sprake, indien De Groene Kolenboer wordt verhinderd aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden die zij redelijkerwijs niet kan beïnvloeden. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: (i) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan De Groene Kolenboer gebruikmaakt, (ii) iedere tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van De Groene Kolenboer, (iii) brand in een van de locaties van de onderneming (iv) overheidsmaatregelen, (v) uitbraak van een epidemie en/of pandemie, (vi) elektriciteitsstoring, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) werkstaking, (x) algemene vervoersproblemen, (xi) hackaanvallen, ransomwareaanvallen en/of DDOS-aanvallen en (xii) alle overige van de wil van De Groene Kolenboer onafhankelijke omstandigheden.
 • De Groene Kolenboer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting gedurende de periode waarin De Groene Kolenboer door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen. Een overeengekomen termijn van Levering wordt verlengd met deze periode.
 • Indien door overmacht de termijn van Levering meer dan drie (3) maanden wordt vertraagd, zijn zowel De Groene Kolenboer als Koper bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte (partieel) te ontbinden, zonder dat De Groene Kolenboer en Koper over en weer uit welke hoofde dan ook tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 17.    Intellectuele eigendomsrechten

 • De intellectuele eigendomsrechten op al hetgeen De Groene Kolenboer in de uitvoering van de Overeenkomst tussen Koper en De Groene Kolenboer aan Koper verstrekt, waaronder in ieder geval tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, ontwerpen, processen, modellen en handels- en domeinnamen (die Koper ten behoeve van het op de markt brengen van de producten van De Groene Kolenboer heeft geregistreerd) blijven berusten bij De Groene Kolenboer.
 • Wanneer bij de uitvoering van de Overeenkomst tussen De Groene Kolenboer en Koper intellectuele eigendomsrechten ontstaan, dan berusten de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, bij De Groene Kolenboer. Voor zover de intellectuele eigendomsrechten krachtens de wet bij Koper komen te rusten, draagt Koper deze intellectuele eigendomsrechten bij voorbaat over aan De Groene Kolenboer en zal Koper indien nodig zijn medewerking verlenen aan deze overdracht en verleent hij voorts bij voorbaat een onherroepelijke volmacht waarmee De Groene Kolenboer al hetgeen kan doen wat nodig is waardoor de intellectuele eigendomsrechten bij haar komen te rusten. Koper doet, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten die bij Koper blijven berusten, dan wel verbindt Koper zich ertoe om deze persoonlijkheidsrechten in het economische verkeer niet uit te oefenen.

Artikel 18.    Geheimhouding

 • Alle niet openbaar toegankelijke informatie inzake het bedrijfsproces van Koper en De Groene Kolenboer, wordt als vertrouwelijke informatie beschouwd. Dergelijke vertrouwelijke informatie delen Koper en De Groene Kolenboer niet met derde partijen en gebruiken zij ook niet ten behoeve van hun eigen bedrijfsvoering, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een verbintenis tussen Koper en De Groene Kolenboer.

Artikel 19.    Boetebeding

 • Bij overtreding van Artikel 17 en/of Artikel 18 zal Koper zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, per overtreding een boete van € 5.000,00 aan De Groene Kolenboer verschuldigd zijn, onverminderd het recht van De Groene Kolenboer tot het daarnaast vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt niet in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten. Koper en De Groene Kolenboer wijken hierbij uitdrukkelijk af van het bepaalde in artikel 92, lid 2 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 20.    Privacy

 • Wanneer De Groene Kolenboer dan wel Koper tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst door de ander verstrekte persoonsgegevens verkrijgt en deze verwerkt, zullen de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt met inachtneming van de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Indien De Groene Kolenboer dan wel Koper als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt aangemerkt, komen De Groene Kolenboer en Koper Schriftelijk een verwerkersovereenkomst overeen die voldoet aan het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming.
 • De Groene Kolenboer en Koper informeren elkaar binnen vijf (5) werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst. De Groene Kolenboer en Koper verlenen elkaar over en weer de medewerking die vereist is om aan de verzoeken van betrokkenen of de toezichthoudende autoriteit te voldoen.
 • Koper vrijwaart De Groene Kolenboer voor de aan De Groene Kolenboer opgelegde bestuurlijke sancties, herstelsancties en bestraffende sancties in het kader van verwerkingen die Koper bij de uitvoering van de Overeenkomst uitvoert.

Artikel 21.    Ontbinding

 • De Overeenkomst kan door De Groene Kolenboer met onmiddellijke ingang door middel van een Schriftelijke verklaring aan Koper worden ontbonden indien:
 1. Koper faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 2. Koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
 3. Op Koper de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
 4. Koper een (al dan niet buitengerechtelijk) (dwang)akkoord aanbiedt aan schuldeisers, zoals bijvoorbeeld de aanbieding van een akkoord in een WHOA-traject;
 5. Beslag op (een gedeelte van) de goederen van Koper wordt gelegd;
 6. Koper komt te overlijden;
 7. Koper wordt ontbonden;
 8. Koper onder curatele of bewind wordt gesteld;
 9. Koper in verzuim is met betrekking tot nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;
 10. Na het sluiten van de Overeenkomst aan De Groene Kolenboer andere omstandigheden ter kennis komen die De Groene Kolenboer goede grond geven te vrezen dat Koper niet aan haar verplichtingen zal voldoen;

een en ander onverminderd het recht van De Groene Kolenboer om van Koper (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 22.    Mededelingen

 • Tenzij anders is bepaald dienen alle mededelingen betreffende de (uitvoering van de) Overeenkomst Schriftelijk te worden gedaan.
 • Vorderingen tot nakoming en ingebrekestellingen dienen per aangetekend schrijven te worden gedaan, waarbij uitdrukkelijk moet worden aangegeven wat van De Groene Kolenboer wordt verlangd en binnen welke termijn.
 • Het bepaalde in het vorige lid geldt eveneens voor het stellen van enige andere termijn en het doen van een beroep op ontbinding van de Overeenkomst. Een beroep op ontbinding dient de gronden daarvoor duidelijk aan te geven.

Artikel 23.    Overdraagbaarheid rechten en verplichtingen

 • Koper kan vorderingen op De Groene Kolenboer, uit welke hoofde dan ook, niet overdragen aan een derde. Dergelijke vorderingen zijn nadrukkelijk niet overdraagbaar. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 83, lid 2 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.
 • Het is Koper niet toegestaan zonder de Schriftelijke voorafgaande goedkeuring van De Groene Kolenboer enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde.

Artikel 24.    (Partiële) nietigheid of vernietigbaarheid

 • Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze algemene voorwaarden in hun geheel nietig of vernietigbaar zijn dan wel dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar (en vervolgens vernietigd) mocht zijn, wordt zij door De Groene Kolenboer vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert.

Artikel 25.    Verval van recht, toepasselijk recht en forumkeuze

 • Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van Koper jegens De Groene Kolenboer in ieder geval één jaar na de dag waarop het vorderingsrecht is ontstaan, tenzij binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.
 • Op alle rechtsverhoudingen tussen De Groene Kolenboer en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Alle geschillen welke naar aanleiding van door deze algemene voorwaarden beheerste verhoudingen tussen De Groene Kolenboer en Koper mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter, meer in het bijzonder de bevoegde rechter van Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. Een Consument heeft gedurende één maand nadat De Groene Kolenboer zich op dit Artikel 3 heeft beroepen de gelegenheid te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
 • In afwijking van Artikel 3 heeft een Consument het recht om een klacht in te dienen tegen De Groene Kolenboer bij het ODR-platform van de Europese Unie of, binnen één maand nadat De Groene Kolenboer zich op Artikel 25.3 heeft beroepen, te kiezen voor (alternatieve) geschilbeslechting bij het ODR-platform. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.
De waardering van groenekolenboer.nl/ bij WebwinkelKeur Reviews is 9.5/10 gebaseerd op 132 reviews.