herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U kunt gebruik maken van herroepingsrecht. Maar laten we vooral ook met elkaar in gesprek gaan op het moment dat er iets mis is met uw bestelling. U kunt ons emailen via [email protected] of ons bellen op 085–4890739. Dan gaan we kijken hoe we u kunnen helpen. 

In onze algemene voorwaarden is over herroepingsrecht het volgende opgenomen:

5.1. Indien sprake is van een overeenkomst op afstand, kan de Consument de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
5.2. De in Artikel 5.1 genoemde bedenktijd gaat in op:
a. de dag nadat Consument, of een vooraf door Con-sument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen;
b. indien Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop Consu-ment, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen;
c. indien de Levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
5.3. Als Consument gebruikmaakt van zijn herroepings-recht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door mid-del van het hierna weergegeven modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan De Groene Kolenboer.
5.4. Het modelformulier als genoemd in Artikel 5.3 luidt als volgt:
Aan: De Groene Kolenboer Coöperatie U.A.
Albertus van Leusenweg 14, 7425 CE DEVENTER
[email protected]
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeen-komst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product] herroep/herroepen*, welke zijn besteld op/ontvangen op* [datum bestelling/ontvangst Producten].
*Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
Van: [Naam Consumenten(en)]
[Adres Consument(en)]
[Handtekening Consument(en)**]
**handtekening enkel wanneer formulier op papier wordt ingediend.
5.5. Zo snel mogelijk, doch in elk geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in Artikel 5.3 bedoelde melding, zendt Consument het product terug, of over-handigt hij dit aan (een gemachtigde van) De Groene Kolenboer. Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen indien hij het Product te-rugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
5.6. Consument zendt het Product terug met alle gelever-de toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in origine-le staat en verpakking, en conform de door De Groe-ne Kolenboer verstrekte redelijke en duidelijke instruc-ties.
5.7. Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.
5.8. Indien De Groene Kolenboer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelfor-mulier voor herroeping als bedoeld in Artikel 5.4 niet aan Consument heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf (12) maanden na het einde van de oorspronke-lijke, overeenkomstig Artikel 5.2, vastgestelde be-denktijd. Indien de verplichte informatie wordt ver-strekt na de ingangsdatum van de oorspronkelijke be-denktijd maar voor het verlopen van voornoemde ter-mijn van twaalf (12) maanden, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop Consument die informatie heeft ontvangen.
5.9. Indien Consument gebruik maakt van zijn herroe-pingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
5.10. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consu-ment.
5.11. De navolgende producten zijn uitgesloten van het in dit Artikel 5 bedoelde herroepingsrecht, indien dit dui-delijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, door De Groene Kolenboer is ver-meld:
a. Maatwerkproducten die volgens de door Consu-ment opgegeven specificaties zijn vervaardigd of samengesteld;
b. Producten die na levering door hun aard onherroe-pelijk vermengd zijn met andere producten.

 

Verplichtingen van De consument gedurende bedenktijd

Tegenover rechten staan ook verplichtingen. In onze algemene voorwaarden is daarover voor de consument het volgende opgenomen:

6.1. Gedurende de bedenktijd dient Consument zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking. Con-sument zal het Product slechts uitpakken of gebrui-ken in de mate die nodig is om de aard, de kenmer-ken en de werking van het Product vast te stellen. Daarbij geldt dat Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
6.2. Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toege-staan in Artikel 6.1.
6.3. Consument is niet aansprakelijk voor waardevermin-dering van het Product als De Groene Kolenboer hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepings-recht heeft verstrekt.

 

Verplichtingen van De Groene Kolenboer bij herroeping

In onze algemene voorwaarden is het volgende opgenomen over de verplichtingen aan de zijde van De Groene Kolenboer:

7.1. Indien De Groene Kolenboer de melding van herroe-ping door Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding on-verwijld een ontvangstbevestiging.
7.2. Onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop Consument De Groene Kolenboer de herroe-ping meldt, vergoedt De Groene Kolenboer alle beta-lingen van Consument ten aanzien van het geretour-neerde Product, waaronder eveneens is begrepen de eventuele in rekening gebrachte leveringskosten. Tenzij De Groene Kolenboer aanbiedt het Product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het Product heeft ontvangen of tot Consument aan-toont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7.3. De Groene Kolenboer gebruikt voor terugbetaling het-zelfde betaalmiddel dat Consument heeft gebruikt, tenzij Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Consument.
7.4. Als Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van Levering dan de goedkoopste standaard-levering, is De Groene Kolenboer niet gehouden om de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Word lid

Zowel ondernemers als particulieren kunnen lid worden en de coöperatie actief ondersteunen.

De waardering van groenekolenboer.nl/ bij WebwinkelKeur Reviews is 9.5/10 gebaseerd op 81 reviews.